Legalisation Archive

 • ประเภทของการรับรองเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ ได้แก่ การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการรับรองลายมือชื่อของเอกชน 1.1 การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการเดนมาร์ก ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กเสียก่อน 1.2 การรับรองลายมือชื่อของเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรอง ลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติไทย เท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือเดินทาง /บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อ เช่น หนังสือให้ความยินยอม หนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการติดต่อเรื่องต่างๆ เช่น การโอนที่ดิน การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น […]

  การขอรับรองเอกสาร (นิติกรณ์)

  ประเภทของการรับรองเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ ได้แก่ การรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการรับรองลายมือชื่อของเอกชน 1.1 การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่การรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการเดนมาร์ก ที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารตามกฎหมาย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองให้ จะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์กเสียก่อน 1.2 การรับรองลายมือชื่อของเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรอง ลายมือชื่อของบุคคลสัญชาติไทย เท่านั้น โดยผู้ร้องขอจะต้องเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องมีหนังสือเดินทาง /บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงเป็นหลักฐานด้วย เอกสารที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองลายมือชื่อ เช่น หนังสือให้ความยินยอม หนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการติดต่อเรื่องต่างๆ เช่น การโอนที่ดิน การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น […]

  Continue Reading...

 • ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย เช่น แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส / หลังการหย่า สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ที่เขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ ประเภทของหนังสือมอบอำนาจที่สามารถดำเนินการได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้ การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ […]

  การทำหนังสือมอบอำนาจ

  ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในประเทศเดนมาร์กที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยไปดำเนินเรื่องต่อทางราชการในประเทศไทย เช่น แจ้งบันทึกฐานะทางครอบครัวหลังการสมรส / หลังการหย่า สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่บรรลุนิติภาวะแล้ว เช่น บิดา มารดา ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน ไปดำเนินการแทนได้ที่เขตหรืออำเภอตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยต้องมายื่นคำร้องขอมอบอำนาจด้วยตัวเองไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ ประเภทของหนังสือมอบอำนาจที่สามารถดำเนินการได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีดังนี้ การขอหนังสือรับรองความเป็นโสด การขอจดทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว การขอเปลี่ยนชื่อตัว การขอตั้งชื่อรอง การขอตั้งชื่อสกุลใหม่ อาทิ ประสงค์เปลี่ยนนามสกุลหลังสมรส การขอคัดสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล การขอคัดสำเนาใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนการหย่า การขอแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ได้แก่ […]

  Continue Reading...

Web Design BangladeshBangladesh Online Market